I. Definícia pojmov, predmet Zmluvy

1. Poskytovateľ je hore špecifikovaná spoločnosť BALÍK PLUS zabezpečujúca pre Klientov činnosti spojené s distribúciou Reklamných príloh.

2. Klient je internetový alebo zásielkový obchod, prípadne iná spoločnosť alebo subjekt, ktorý si u Poskytovateľa objednal distribúciu Reklamných príloh prostredníctvom Zásielkovej siete.

3. Trvanie kampane je doba distribúcie Reklamných príloh prostredníctvom Zásielkovej siete a je ohraničená konkrétnym dňom, prípadne mesiacom v rámci kalendárneho roku, ktorý je uvedený v objednávke.

4. Zásielkový partner je zásielkový alebo internetový obchod, ktorý predáva a zasiela ako podnikateľ tovar určitých produktových skupín koncovým zákazníkom prostredníctvom zásielkového predaja.

5. Zásielková sieť je sieť BALÍK PLUS prevádzkovaná Poskytovateľom za účelom poskytovania služieb priameho marketingu prostredníctvom Zásielkovej siete. Poskytovateľ v súčinnosti so Zásielkovými partnermi zaradenými v Zásielkovej sieti zabezpečuje doručovanie Reklamných príloh cieľovým zákazníkom.

6. Webová stránka BALÍK PLUS je webové sídlo s URL: https://www.balikplus.sk, prostredníctvom ktorej Poskytovateľ ponúka platformu pre implementáciu Zásielkovej siete na zasielanie Reklamných príloh.

7. Reklamné prílohy sú letáky, katalógy, poukážky, produktové vzorky a iné podobné reklamné materiály, ktorých distribúciu si objedná Klient u Poskytovateľa podľa týchto VOP za účelom podpory predaja svojich tovarov a/alebo služieb alebo iného reklamného a propagačného cieľa. Reklamné prílohy dodá v potrebnom počte vyhotovení Poskytovateľovi Klient, alebo si ich návrh a/alebo tlač na základe grafických podkladov objedná u Poskytovateľa.

8. Doplnkové služby sú grafické a tlačové práce, prípadne iné súvisiace služby, ktoré na základe objednávky poskytuje Poskytovateľ Klientovi popri a v súvislosti s distribúciou Reklamných príloh a/alebo Offline bonus katalógu.

9. Offline bonus katalóg je tlačený katalóg zliav, bonusov a kupónov pre zákazníkov internetových a zásielkových obchodov Klientov, prípadne iná forma inzercie Klientov, ktorého produkciu a distribúciu v rámci Zásielkovej siete realizuje Poskytovateľ.

10. Edičný plán je dokument obsahujúci náklady a termíny pre objednanie inzertnej plochy v Offline bonus katalógu, dodanie grafických podkladov Poskytovateľovi, termíny produkcie, expedície a distribúcie jednotlivých Offline bonus katalógov. Aktuálny edičný plán je vždy uvedený na Webovej stránke BALÍK PLUS. V edičnom pláne bude uvedený: a) deň uzávierky Offline bonus katalógu, b) plánovaný počet nákladu Offline bonus katalógu a c) plánovaný deň zaradenia Offline bonus katalógu do Zásielkovej siete.

11. Zmluva je zmluva o poskytnutí služieb, ktorou sa Poskytovateľ zaväzuje Klientovi zaistiť distribúciu reklamných príloh spolu so zásielkami prostredníctvom zásielkového predaja koncovým zákazníkom, alebo realizáciu Doplnkových služieb, či poskytnutie reklamného priestoru v Offline bonus katalógu a jeho distribúciu spolu so zásielkami prostredníctvom zásielkového predaja koncovým zákazníkom.

12. Zmluvná strana je Poskytovateľ a Klient, alebo ktokoľvek z nich.

13. Poskytovateľ je povinný zabezpečiť distribúciu Reklamných príloh prostredníctvom Zásielkovej siete, v ktorej Zásielkoví partneri vkladajú, alebo pripájajú Reklamné prílohy do, alebo k svojím zásielkam tovaru (balíkom) a tieto spoločne s nimi zasielajú koncovým zákazníkom. Poskytovateľ má od Klienta za zabezpečenie distribúcie Reklamných príloh koncovým zákazníkom nárok na zaplatenie dojednanej odmeny.

14. Tieto VOP platia pre všetky obchodné vzťahy, do ktorých Poskytovateľ a Klient vstúpia v rámci vyššie uvedeného predmetu Zmluvy.

15. Klient vystavením objednávky súhlasí s obsahom týchto VOP. Odchylné, protikladné alebo doplňujúce Všeobecné obchodné podmienky Klienta sa stanú súčasťou Zmluvy len vtedy, ak Poskytovateľ s ich záväznosťou vysloví bezvýhradný písomný súhlas.

16. Ostatné dojednania dohodnuté medzi zmluvnými stranami v jednotlivých prípadoch (vrátane akceptovaných objednávok, vedľajších dohôd, doplnení a zmien) majú vždy prednosť pred týmito VOP. Pre obsah takýchto dohôd je rozhodujúca písomná zmluva alebo písomné potvrdenie o obsahu takéhoto dojednania vystavené Poskytovateľom.

II. Offline bonus katalóg

1. Offline bonus katalóg ako inzertné médium vydáva podľa Edičného plánu Poskytovateľ a distribuuje prostredníctvom Zásielkovej siete rovnakým spôsobom ako Reklamné prílohy.

2. Offline bonus katalóg je vydávaný v nasledovnej technickej špecifikácii:

 • rozmer: 190 mm (dĺžka) x 93 mm (výška) alebo 145 x 145 mm
 • papier: 90-115 g/m2 ,
 • farebnosť: štvorfarebná tlač,
 • väzba: V1 alebo V2,
 • výška nákladu bude uvedená v aktuálnom Edičnom pláne.

3. Offline bonus katalóg je vydávaný v termínoch podľa Edičného plánu, ktorý je uvedený na Webovej stránke BALÍK PLUS. Poskytovateľ si vyhradzuje právo zmeny jednotlivých termínov uvedených v Edičnom pláne, prípadne úplné zrušenie jednotlivých vydaní Offline bonus katalógu.

III. Objednávka

1. Klient skontaktuje Poskytovateľa za účelom vyžiadania ponuky na poskytnutie služby zasielania Reklamných príloh, alebo poskytnutie reklamného priestoru v Offline bonus katalógu a jeho distribúciu, alebo poskytnutie Doplnkových služieb, všetko podľa týchto VOP, na čo mu Poskytovateľ vypracuje ponuku, ktorá bude obsahovať rozpis cien jednotlivých služieb. Klient následne objedná služby Poskytovateľa v zmysle vypracovanej ponuky formou záväznej objednávky adresovanej Poskytovateľovi. Vzorové tlačivo objednávky je umiestnené na Webovej stránke BALÍK PLUS.

2. Objednávka musí mať písomnú formu a musí byť prostredníctvom e-mailu, poštou, alebo osobne doručená Poskytovateľovi.

3. Objednávka Klienta musí obsahovať:

 • identifikáciu Klienta v rozsahu: obchodné meno, sídlo / miesto podnikania, IČO, DIČ, IČ DPH, údaj o zápise v obchodnom, alebo v živnostenskom registri a osobu oprávnenú konať v mene Klienta;
 • typ objednávanej služby;
 • počet Reklamných príloh, ktoré majú byť prostredníctvom Zásielkovej siete distribuované;
 • špecifikáciu Zásielkových partnerov, prostredníctvom ktorých si Klient želá zasielať Reklamné prílohy;
 • požadovanú lehotu alebo termín distribúcie Reklamných príloh;
 • termín dodania Reklamných príloh a/alebo grafických podkladov pre realizáciu Doplnkovej služby zo strany Klienta;
 • špecifikáciu (popis a obsah) Doplnkových služieb, ktoré si Klient popri distribúcii Reklamných príloh objednáva;
 • v prípade objednávky reklamného priestoru v Offline bonus katalógu, typ a špecifikáciu Offline bonus katalógu podľa platného Edičného plánu, a rozsah objednávaného reklamného priestoru;
 • cenu v zmysle ponuky Poskytovateľa;
 • prehlásenie Klienta, že sa na Webovej stránke BALÍK PLUS oboznámil s VOP v platnom a účinnom znení, ich obsahu porozumel v celom rozsahu a bez výhrad s nimi súhlasí a zaväzuje sa ich dodržiavať. Klient zároveň udeľuje Poskytovateľovi súhlas na bezodplatné použitie loga a obchodného mena Klienta, výlučne pre účely poskytnutia referencií;

4. Objednávka je účinná až okamihom písomného potvrdenia objednávky zo strany Poskytovateľa. V prípade, ak Poskytovateľ potvrdí objednávku s výhradou úhrady proforma faktúry, ktorú zároveň zašle Klientovi, je objednávka účinná až momentom úhrady proforma faktúry zo strany Klienta. Okamihom, keď sa objednávka stane podľa predchádzajúceho ustanovenia účinná, dôjde k uzatvoreniu Zmluvy.

5. Poskytovateľ bude prihliadať len na takú objednávku Klienta, ktorá bude účinná podľa čl. III. bod 4. týchto VOP.

6. Klient je povinný doručiť Poskytovateľovi objednávku najneskôr 14 dní pred termínom distribúcie Reklamných príloh. V prípade objednávky reklamného priestoru v Offline bonus katalógu je Klient povinný doručiť Poskytovateľovi písomnú objednávku najneskôr do dátumu uzávierky uvedenej v Edičnom pláne, inak nebude možné umiestniť požadovaný reklamný priestor do plánovaného vydania Offline bonus katalógu.

IV. Práva a povinnosti Poskytovateľa

Všeobecné práva a povinnosti Poskytovateľa

1. Poskytovateľ sa zaväzuje, že Klientovi na základe účinnej objednávky (podľa čl. III. bod 4. týchto VOP) zabezpečí distribúciu jeho Reklamných príloh a/alebo Offline bonus katalógov (vrátane poskytnutia reklamného priestoru v Offline bonus katalógu) prostredníctvom Zásielkovej siete a/alebo Doplnkové služby dohodnuté v účinnej objednávke.

2. Poskytovateľ je zbavený zodpovednosti z plnenia záväzku podľa týchto VOP, alebo podľa Zmluvy v prípade zásahu vyššej moci (ako je napr. prírodná katastrofa, vojna, vojnový stav).

3. Poskytovateľ má právo overiť si, či objednávka Klienta bola zaslaná oprávnenou osobou, prípadne si overiť identitu Klienta, pričom je v prípade pochybností oprávnený si od neho vyžiadať potrebné podklady.

Práva a povinnosti Poskytovateľa pri distribúcii Reklamných príloh a realizácii Doplnkových služieb.

4. V prípade dodania Reklamných príloh zo strany Klienta je Poskytovateľ oprávnený používať Reklamné prílohy výhradne na účely ich distribúcie prostredníctvom Zásielkovej siete.

5. V prípade objednávky grafických prác ako Doplnkovej služby je Poskytovateľ oprávnený používať grafické podklady dodané Klientom výhradne na vyhotovenie Reklamných príloh Klienta. Akékoľvek grafické zásahy (oprava gramatických a štylistických chýb a pod.) do dodaných grafických podkladov je Poskytovateľ oprávnený vykonať len po predchádzajúcom písomnom súhlase Klienta.

6. Poskytovateľ je oprávnený odmietnuť distribúciu Reklamných príloh a/alebo realizáciu Doplnkových služieb podľa grafických podkladov, ktoré nezodpovedajú účinnej objednávke, alebo ktorých obsah je v rozpore so všeobecne záväznými právnymi predpismi, oprávnenými záujmami Poskytovateľa alebo poškodzuje oprávnené záujmy tretích osôb.

7. V prípade, ak Klient nedodáva na základe objednávky Poskytovateľovi hotové Reklamné prílohy, ale u Poskytovateľa si ich výrobu a/alebo tlač objednáva (Doplnkové služby), je povinný dodať Poskytovateľovi grafické podklady v lehote uvedenej v objednávke. Poskytovateľ je povinný po doručení grafických podkladov tieto prezrieť a upovedomiť Klienta na ich nevhodnosť, prípadne požiadať o doplnenie. Grafický návrh Reklamnej prílohy (v zmysle Doplnkovej služby) je Poskytovateľ povinný zaslať Klientovi na odsúhlasenie. Po odsúhlasení grafického návrhu Reklamných príloh Klientom zabezpečí Poskytovateľ ich tlač v potrebnej kvalite a počte.

8. Grafické podklady pre realizáciu Doplnkových služieb vracia Poskytovateľ len na základe výslovnej žiadosti Klienta, pričom táto požiadavka musí byť uvedená už v objednávke.

9. Poskytovateľ zaručuje Klientovi realizáciu Doplnkových služieb v štandardnej kvalite tlače, kedy táto kvalita je limitovaná kvalitou poskytnutých grafických, či iných podkladov zo strany Klienta.

V. Práva a povinnosti Klienta

Práva a povinnosti Klienta pri distribúcii Reklamných príloh a realizácií Doplnkových služieb.

1. Klient sa zaväzuje dodať Poskytovateľovi Reklamné prílohy v termíne a počte uvedenom v účinnej objednávke, na miesto určené Poskytovateľom. Miesto dodania reklamných príloh je sklad Poskytovateľa, alebo sklad partnerskej spoločnosti zabezpečujúcej baliace činnosti pre Poskytovateľa. Presnú adresu dodania oznámi Poskytovateľ Klientovi pred realizáciou distribúcie Reklamných príloh, pričom uvedená adresa bude uvedená v objednávke.

2. Klient je povinný doručiť Poskytovateľovi podklady pre grafické spracovanie Reklamnej prílohy ako Doplnkovej služby a/alebo tlač Reklamných príloh v termínoch a rozsahu dohodnutom v účinnej objednávke.

3. Ak Klient nedoručí Poskytovateľovi Reklamné prílohy v termíne a na miesto uvedené v účinnej objednávke alebo doručené Reklamné prílohy nebudú vhodné pre ich zasielanie/vkladanie k balíkom/zásielkam (vadné Reklamné prílohy), lehota Poskytovateľa na ich distribúciu sa primerane predĺži. Nová lehota na distribúciu plynie od momentu riadneho doručenia opravených Reklamných príloh, ktoré sú vhodné na zasielanie/vkladanie k balíkom/zásielkam. V prípade, že dôjde k posunu termínu dodania Reklamných príloh zo strany Klienta o 3 o viac dni, Poskytovateľ môže navrhnúť Klientovi náhradný termín distribúcie Reklamných príloh, alebo dotknutú objednávku jednostranne zrušiť. V prípade zrušenia objednávky Poskytovateľom z dôvodu nedodania Reklamných príloh alebo vadného dodania Reklamných príloh zo strany Klienta podľa tohto ustanovenia má Poskytovateľ nárok na zmluvnú pokutu (paušalizovanú náhradu škody) vo výške 30% dohodnutej odmeny.

4. Ak grafické podklady podľa bodu 2 tohto článku VOP nie sú doručené Poskytovateľovi riadne a včas, lehoty na distribúciu Reklamných príloh sa primerane predlžujú. V prípade, ak omeškanie s dodaním grafických podkladov trvá 3 a viac dní, je Poskytovateľ oprávnený dotknutú objednávku Klienta jednostranne zrušiť. V prípade zrušenia objednávky Poskytovateľom z dôvodu nedodania grafických podkladov alebo dodania vadných grafických podkladov zo strany Klienta podľa tohto ustanovenia má Poskytovateľ nárok na zmluvnú pokutu (paušalizovanú náhradu škody) vo výške 30% dohodnutej odmeny.

5. Ak Klient dodá za účelom distribúcie Poskytovateľovi nižší ako dohodnutý počet Reklamných príloh, Poskytovateľ je povinný v dohodnutom termíne vykonať distribúciu len tohto nižšieho počtu. Distribúcia zostávajúceho množstva bude vykonaná dodatočne po dodaní chýbajúcich Reklamných príloh, a to v náhradnom termíne v zmysle osobitnej dohody. V prípade, ak Klient dodá Poskytovateľovi väčší počet Reklamných príloh, je Poskytovateľ povinný distribuovať v dohodnutom termíne len počet Reklamných príloh uvedený v účinnej objednávke, a prevyšujúce množstvo až na základe osobitnej dohody.

Práva a povinnosti Klienta pri objednávke reklamného priestoru v Offline bonus katalógu.

6. V prípade objednávky reklamného priestoru v Offline bonus katalógu sa Klient zaväzuje dodať Poskytovateľovi grafické podklady v termíne stanovenom v Edičnom pláne, pričom grafické podklady musia spĺňať nasledovnú technickú špecifikáciu:

 • formát tlačové pdf;
 • rozmer 190 x 93 mm, vnútorné zrkadlo 180 x 83 mm + spadávka (t.j. presah grafiky mimo tlačový formát) 5 mm alebo rozmer 145 x 145 mm, vnútorné zrkadlo 135 x 135 mm + spadávka (t.j. presah grafiky mimo tlačový formát) 5 mm
 • farebná škála CMYK;
 • rozlíšenie minimálne 300 dpi.

7. Ak grafické podklady podľa bodu 6 tohto článku VOP nie sú doručené Poskytovateľovi riadne a včas, Klient berie na vedomie, že Poskytovateľ je v takom prípade oprávnený objednávku podľa predchádzajúceho bodu 6 jednostranne zrušiť. V prípade zrušenia objednávky Poskytovateľom z dôvodu nedodania grafických podkladov alebo dodania vadných grafických podkladov zo strany Klienta podľa tohto ustanovenia má Poskytovateľ nárok na zmluvnú pokutu (paušalizovanú náhradu škody) vo výške 40% dohodnutej odmeny.

Storno poplatky
8. V prípade, ak Klient zruší objednávku distribúcie Reklamných príloh a/alebo realizácie Doplnkových služieb, ktorá je účinná v zmysle čl. III bodu 4 VOP, má Poskytovateľ nárok na zaplatenie storno poplatku:
a. vo výške 10% z dohodnutej odmeny pokiaľ Klient zruší objednávku najneskôr 5 dní pred termínom na dodanie grafických podkladov v zmysle čl. V bod 2 VOP a/alebo dodanie Reklamných príloh v zmysle čl. V bod 3 VOP;
b. vo výške 30% z dohodnutej odmeny pokiaľ Klient zruší objednávku najneskôr 2 dni pred termínom na dodanie grafických podkladov v zmysle čl. V bod 2 VOP a/alebo dodanie Reklamných príloh v zmysle čl. V bod 3 VOP;
c. vo výške 50% z dohodnutej odmeny pokiaľ Klient zruší objednávku najneskôr 24 hodín pred termínom na dodanie grafických podkladov v zmysle čl. V bod 2 VOP a/alebo dodanie Reklamných príloh v zmysle čl. V bod 3 VOP.

9. V prípade, ak Klient zruší objednávku reklamného priestoru v Offline bonus katalógu, ktorá je účinná v zmysle čl. III bodu 4 VOP, má poskytovateľ nárok na zaplatenie storno poplatku:
a. vo výške 10% z dohodnutej odmeny pokiaľ Klient zruší objednávku najneskôr 7 dní pred termínom na dodanie grafických podkladov v zmysle čl. V bod 6 VOP;
b. vo výške 40% z dohodnutej odmeny pokiaľ Klient zruší objednávku najneskôr 3 dni pred termínom na dodanie grafických podkladov v zmysle čl. V bod 6 VOP;
c. vo výške 100% z dohodnutej odmeny pokiaľ Klient zruší objednávku najneskôr 24 hodín pred termínom na dodanie grafických podkladov v zmysle čl. V bod 6 VOP.

Iné práva a povinnosti Klienta

10. Klient zodpovedá za to, že ním zadané a doručené Reklamné prílohy a/alebo grafické podklady doručené za účelom spracovania a/alebo tlače Reklamných príloh, sú v súlade s právnym poriadkom štátu, v rámci ktorého budú distribuované, resp. pre ktorý sú určené a/alebo medzinárodnými zmluvami, ktorými je tento štát viazaný, a ich distribúciou nebudú porušené a dotknuté práva tretích osôb (hlavne, nie však výlučne práva k ochranným známkam, majetkové autorské práva, alebo iné práva, ktoré sú predmetom ochrany priemyselného, alebo duševného vlastníctva) a na výzvu Poskytovateľa je Klient povinný túto skutočnosť preukázať a tiež, že skutkové tvrdenia, ktoré tvoria obsah týchto Reklamných príloh/grafických podkladov, sú pravdivé, sú v súlade s dobrými mravmi, etickými pravidlami a/alebo nenarušujú verejný poriadok. Klient taktiež zodpovedá poskytovateľovi za to, že ním zadané a doručené Reklamné prílohy a/alebo grafické podklady doručené za účelom spracovania a/alebo tlače Reklamných príloh sú v súlade s právnymi predpismi o forme a obsahu reklamy.

11. Klient prehlasuje, že si je vedomí skutočnosti, že Poskytovateľ nie je zodpovedný za obsah Reklamných príloh / grafických podkladov doručených za účelom spracovania a/alebo tlače Reklamných príloh /grafických podkladov pre zaradenie do reklamného priestoru v Offline bonus katalógu a že túto zodpovednosť nesie v zmysle čl. V. bodu 8 týchto VOP sám Klient. Preto pokiaľ by tretia osoba uplatňovala v tejto súvislosti akékoľvek práva voči Poskytovateľovi zaväzuje sa Klient bez zbytočného odkladu takéto práva tretích osôb uspokojiť.

VI. Fakturačné a platobné podmienky

1. Klient uhradí cenu za objednané služby vrátane príslušnej sadzby DPH na základe vystavenej faktúry Poskytovateľa.

2. V prípade, ak Poskytovateľ v súlade s čl. III. bodom 4. týchto VOP na základe objednávky Klienta vystaví proforma faktúru, ktorou mu bude fakturovať zálohu na cenu, a takto vystavenú proforma faktúru zašle na e-mailovú adresu Klienta, je Klient povinný uhradiť Poskytovateľovi zálohu za služby najneskôr sedem dní po vystavení proforma faktúry. Zaplatením sa rozumie pripísanie finančných prostriedkov na účet Poskytovateľa uvedený vo faktúre. V prípade zálohovej platby Poskytovateľ v lehote do 14 dní odo dňa zaplatenia vystaví a zašle na adresu Klienta faktúru, ktorá bude daňovým dokladom.

3. Na základe písomnej dohody Poskytovateľa a Klienta môžu byť fakturačné a platobné podmienky uvedené v tomto článku týchto VOP upravené aj v inom, Zmluvnými stranami dohodnutom znení.

4. V prípade, ak má Klient sídlo alebo miesto podnikania mimo územia Slovenskej republiky a cenu za služby uhrádza prostredníctvom zahraničnej banky, znáša Klient v celom rozsahu všetky poplatky spojené s takýmto cezhraničným bezhotovostným prevodom.

VII. Mlčanlivosť

1. Zmluvné strany berú na vedomie, že v rámci plnenia Zmluvy môžu získať informácie druhej Zmluvnej strany, ktoré jedna zmluvná strana („zverujúca strana“) sprístupní druhej Zmluvnej strane (“prijímajúcej strane”), alebo o ktorých sa prijímajúca strana počas plnenia Zmluvy dozvie, najmä obchodné a trhové stratégie, informácie o cenách, predaji, zákaznícke údaje, marketingové plány, podmienky spolupráce, podmienky obstarávania a nákupu, ako aj iné finančné a obchodné údaje (ďalej len „Dôverné informácie“).

2. Zmluvné strany sa zaväzujú používať Dôverné informácie výlučne pre účely plnenia tejto Zmluvy, a to len v nevyhnutnom rozsahu tak, aby sa s nimi oboznámili len tí zástupcovia alebo pracovníci Zmluvných strán, ktorých oboznámenie s Dôvernými informáciami je nevyhnutné pre riadne plnenie Zmluvy.

3. Prijímajúca strana je povinná vynaložiť na ochranu Dôverných informácií zverujúcej strany aspoň takú úroveň odbornej starostlivosti, ako vynakladá na ochranu vlastných Dôverných informácií. Táto povinnosť zahŕňa za každých okolností najmä prijatie primeraných opatrení na ochranu Dôverných informácií proti neoprávnenému prezradeniu, kopírovaniu alebo použitiu.

4. Záväzok mlčanlivosti sa nevzťahuje na (i) Dôverné informácie, ktoré sú v čase poskytnutia verejne známe čo vie prijímajúca strana hodnoverným spôsobom preukázať, (ii) Dôverné informácie, ktoré sa po poskytnutí stanú verejne známymi, a k takémuto zverejneniu nedošlo porušením záväzku mlčanlivosti podľa Zmluvy alebo zákona, (iii) Dôverné informácie, ktoré prijímajúca strana už vlastnila v čase poskytnutia a to bez záväzku mlčanlivosti k takýmto Dôverným informáciám, pričom tieto neboli prijímajúcou stranou získané protiprávne, (iv) Dôverné informácie, ktoré nezávisle vyvinula prijímajúca strana bez využitia takýchto Dôverných informácií zverujúcej strany a prijímajúca strana vie túto skutočnosť hodnoverným spôsobom preukázať alebo (v) v prípade ak prijímajúca strana musí sprístupniť Dôverné informácie na základe zákona alebo rozhodnutia orgánu verejnej správy.

5. Povinnosť mlčanlivosti podľa tohto článku VII. pretrváva počas doby platnosti Zmluvy ako aj tri roky po jej skončení.

VIII. Záverečné ustanovenia

1. Tieto VOP nadobúdajú účinnosť dňa 01.02.2019. Všetky zmluvné vzťahy uzatvorené medzi Klientom a Poskytovateľom odo dňa účinnosti VOP sa riadia VOP, pokiaľ v nich nie je uvedené inak.

2. Na riešenie sporov medzi Poskytovateľom a Klientom, majúcich pôvod v zmluvnom vzťahu upravenom týmito VOP, ako aj súvisiacich nárokov na náhradu škody z tohto zmluvného vzťahu, bude výlučne riešiť príslušný slovenský súd. Záväzkové vzťahy dohodnuté v týchto VOP sa spravujú právnym poriadkom Slovenskej republiky, hlavne ustanovením zákona č. 513/1991 Zb., Obchodný zákonník, v platnom znení.

3. Pokiaľ tieto VOP vyžadujú písomné doručenie, považuje sa za písomnú formu aj akákoľvek správa zaslaná druhej Zmluvnej strane prostredníctvom elektronickej pošty na e-mailovú adresu druhej Zmluvnej strany. Uvedené neplatí v prípade ukončenia zmluvného vzťahu, keď je potrebné prejav vôle ukončiť Zmluvu doručiť druhej Zmluvnej strane v písomnej forme poštovou prepravou doporučeným listom.

4. Práva a povinnosti zo Zmluvy nie je Klient oprávnený postúpiť na tretiu osobu bez predchádzajúceho písomného súhlasu Poskytovateľa.

5. Klient potvrdzuje, že pred zaslaním písomnej objednávky Poskytovateľom ( čl. III. bod 3. týchto VOP) sa na Webovej stránke Balík PLUS oboznámil s týmito VOP, ich obsahu porozumel v celom rozsahu a bez výhrad s nimi súhlasí a zaväzuje sa ich dodržiavať; Klient zároveň súhlasí s použitím práva Slovenskej republiky, podľa ktorého sa budú riadiť, vykladať a uplatňovať príslušné práva, povinnosti a záväzky Zmluvných strán upravené v týchto VOP alebo vzťahujúce sa na predmet týchto VOP.

6. Poskytovateľ je oprávnený meniť a dopĺňať VOP (pričom zmenou sa rozumie aj čiastočné alebo úplné nahradenie VOP osobitnými obchodnými podmienkami). Každá zmena VOP nadobúda účinnosť dňom jej zverejnenia na Webových stránkach BALÍK PLUS. Existujúce zmluvné vzťahy sa riadia novými VOP odo dňa písomného oznámenia zmeny Klientovi. Tieto VOP sa vyhotovujú v slovenskom jazyku. Text týchto VOP v inom ako slovenskom jazyku má len informatívnu povahu a nepredstavuje záväznú časť VOP.

V Bratislave 01.02.2019

 

BALÍK PLUS s.r.o.
Henrich Lauko, konateľ