Tieto všeobecné obchodné podmienky (ďalej len „VOP“) upravujú podmienky poskytovania služby BALÍK PLUS, ktorá je prevádzkovaná spoločnosťou BALÍK PLUS, s.r.o., Ľ. Fullu 9A, 841 05 Bratislava, IČO: 50 086 375, zapísanou v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I., oddiel: Sro, vložka číslo: 108115/B (ďalej tiež ako „Poskytovateľ“).

 

I. Základné pojmy, predmet Zmluvy

1. Zásielkový partner je zásielkový alebo internetový obchod, ktorý predáva a zasiela ako podnikateľ tovar určitých produktových skupín koncovým zákazníkom prostredníctvom zásielkového predaja.

2. Poskytovateľ je hore špecifikovaná spoločnosť BALÍK PLUS s.r.o. zabezpečujúca pre svojich Klientov činnosti spojené s distribúciou Reklamných príloh.

3. Webová stránka BALÍK PLUS je webové sídlo s URL: https://www.balikplus.sk , prostredníctvom ktorej Poskytovateľ ponúka platformu pre implementáciu Zásielkovej siete na zasielanie Reklamných príloh.

4. Klient je internetový, alebo zásielkový obchod, prípadne iná spoločnosť alebo subjekt, ktorý si u Poskytovateľa objednal distribúciu Reklamných príloh.

5. Reklamné prílohy sú letáky, katalógy, poukážky, produktové vzorky a iné podobné reklamné materiály, ktorých distribúciu si objedná Klient u Poskytovateľa za účelom podpory predaja svojich tovarov a/alebo služieb alebo iného reklamného a propagačného cieľa.

6. Zásielková sieť je sieť BALÍK PLUS prevádzkovaná Poskytovateľom za účelom poskytovania služieb priameho marketingu. Prostredníctvom Zásielkovej siete Poskytovateľ v súčinnosti so Zásielkovými partnermi zaradenými v Zásielkovej sieti zabezpečuje doručovanie Reklamných príloh cieľovým zákazníkom.

7. Zmluva je zmluva o poskytnutí služieb, ktorou sa Zásielkový partner zaväzuje v prospech Poskytovateľova doručovať koncovým zákazníkom na základe budúcich ponúk Poskytovateľa a objednávok Zásielkového partnera dohodnutý počet Reklamných príloh spolu so zásielkami prostredníctvom zásielkového predaja.

8. Zmluvná strana je Poskytovateľ a Zásielkový partner, alebo ktokoľvek z nich.

9. Užívateľský účet je virtuálna sieť, prostredníctvom ktorej Zásielkový partner pristupuje do administračného systému Webovej stránky BALÍK PLUS umožňujúci Zásielkovému partnerovi v ňom vkladať, resp. následne spravovať vložené údaje, vždy za podmienok dohodnutých Zmluvou a/alebo VOP. Prístup do Užívateľského účtu je možný len na základe pridelených Prístupových údajov.

10. Prístupové údaje sú užívateľské meno a heslo nevyhnutné pre prístup do administračného systému na Webovej stránke BALÍK PLUS pridelené Poskytovateľom Zásielkovému partnerovi / zvolené Zásielkovým partnerom.

11. Reklamné prílohy Poskytovateľ Zásielkovému partnerovi poskytuje a dodáva bezodplatne. Zásielkový partner vkladá, alebo pripája Reklamné prílohy dodané Poskytovateľom do, alebo k svojím zásielkam tovaru (balíkom) a tieto spoločne s nimi zasiela svojím koncovým zákazníkom. Zásielkový partner má za vloženie alebo pripojenie Reklamnej prílohy k balíku alebo zásielke a jej zaslanie koncovému zákazníkovi nárok na zaplatenie dojednanej odmeny.

12. Tieto VOP platia pre všetky obchodné vzťahy, do ktorých Poskytovateľ a Zásielkový partner vstúpia v rámci vyššie uvedeného predmetu Zmluvy. Zaslanie resp. vloženie Reklamných príloh k balíkom Zásielkového partnera podlieha v každom jednotlivom prípade osobitnej písomnej dohode medzi Poskytovateľom a Zásielkovým partnerom. Ani tieto VOP ani prihlásenie Zásielkového partnera do Zásielkovej siete, spôsobom upraveným v čl. II týchto VOP, nezakladá pre Poskytovateľa povinnosť zabezpečiť Zásielkovému partnerovi Reklamné prílohy a tieto mu dať k dispozícii na distribúciu.

13. Zásielkový partner prihlásením sa do Zásielkovej siete prostredníctvom Webovej stránky Balík PLUS vyjadruje výslovný súhlas s obsahom týchto VOP a zároveň udeľuje spoločnosti GeoMarketing súhlas na bezodplatné použitie loga a obchodného mena Zásielkového partnera, výlučne pre účely poskytnutia referencií. Odchylné, protikladné alebo doplňujúce Všeobecné obchodné podmienky Zásielkového partnera sa stanú súčasťou Zmluvy len vtedy, ak Poskytovateľ s ich záväznosťou vysloví bezvýhradný písomný súhlas.

14. Ostatné dojednania dohodnuté medzi Zmluvnými stranami v jednotlivých prípadoch (vrátane akceptovaných objednávok, vedľajších dohôd, doplnení a zmien) majú vždy prednosť pred týmito VOP. Pre obsah takýchto dohôd je rozhodujúca písomná zmluva alebo písomné potvrdenie o obsahu takéhoto dojednania vystavené Poskytovateľom.

II. Prihlásenie Zásielkového partnera, uzatvorenie Zmluvy

1. Prihlásením sa prostredníctvom Webovej stránky BALÍK PLUS dáva Zásielkový partner návrh na uzavretie Zmluvy. Poskytovateľ má právo po doručení každého takéhoto návrhu (prihlásenia) rozhodnúť o jeho prijatí podľa vlastného uváženia. Prijatie návrhu sa uskutočňuje písomným potvrdením zo strany Poskytovateľa zaslaným prostredníctvom e-mailu na e-mailovú adresu Zásielkového partnera a aktiváciou jeho Užívateľského účtu na Webovej stránke BALÍK PLUS.

2. Prihlásiť sa ako Zásielkový partner môže len podnikateľ – právnická alebo fyzická osoba v zmysle § 2 ods.2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v platnom znení (ďalej len „Obchodný zákonník“), ktorá má potrebné podnikateľské oprávnenie. Podmienkou platnosti prihlásenia je tiež plná spôsobilosť na právne úkony osoby, ktorá v mene podnikateľa prihlásenie vykonáva, v prípade fyzickej osoby podnikateľa plná spôsobilosť na právne úkony tejto osoby.

3. Údaje vyžiadané Poskytovateľom pri prihlásení musí Zásielkový partner uviesť úplne a správne, napr. meno a priezvisko, obchodné meno, IČO, aktuálna adresa sídla, či miesta podnikania (žiaden poštový priečinok) a telefónne číslo (žiadne čísla so špeciálnym spoplatnením), adresa webovej stránky (webových stránok), prostredníctvom ktorej Zásielkový partner ponúka tovar, platná e-mailová adresa, osoba oprávnená zastupovať Zásielkového partnera v zmluvnom vzťahu s Poskytovateľom, kategórie produktov, z ktorých Zásielkový partner ponúka tovar a predpokladaný počet mesačných zásielok tovaru, prípadne ďalšie definované špecifikácie. Zásielkový partner je tiež povinný uviesť všetky požadované údaje pre vystavenie daňového dokladu podľa zák. č. 222/2004 Z. z. o DPH pre účely pravidelného vyúčtovania Poskytovateľa v zmysle čl. VI ods. 3 týchto VOP.

4. Prihlásenie právnickej osoby môže vykonať len fyzická osoba/fyzické osoby oprávnená/é konať v mene tejto právnickej osoby v zmysle príslušných ustanovení zákona a/alebo vnútorných predpisov tejto právnickej osoby, pričom vždy musí/musia uviesť svoje celé meno a priezvisko vrátane funkcie.

5. Ak dôjde po prihlásení k zmene zadaných údajov, je Zásielkový partner povinný bezodkladne opraviť údaje uvedené vo svojom Užívateľskom účte.

6. Zásielkový partner je povinný svoje Prístupové údaje uchovávať v tajnosti a starostlivo zabezpečiť prístup k svojmu Užívateľskému účtu. Poskytovateľ nepostúpi Prístupové údaje Zásielkového partnera tretím osobám, okrem prípadov, kedy tak bude nútený urobiť na základe príslušného zákona alebo zákonného nariadenia.

7. Zásielkový partner zodpovedá za všetky aktivity, ktoré sa uskutočnia pri použití jeho Užívateľského účtu prostredníctvom Prístupových údajov.

8. Užívateľský účet Zásielkového partnera je prevoditeľný na tretie osoby len po predchádzajúcom písomnom súhlase Poskytovateľa.

III. Objednávanie Reklamných príloh

1. Po aktivácii Užívateľského účtu Zásielkového partnera môže Poskytovateľ Zásielkovému partnerovi prostredníctvom jeho Užívateľského účtu na Webovej stránke BALÍK PLUS ako aj formou e-mailu zaslať zoznam Reklamných príloh, ktoré sú aktuálne k dispozícii na zasielanie (ďalej len „Ponuka“). Ak má Zásielkový partner záujem pridať do svojich zásielok niektoré Reklamné prílohy z aktuálnej Ponuky, potvrdí ich možnosť rozosielania prostredníctvom Užívateľského účtu na Webovej stránke BALÍK PLUS (ďalej len „Objednávka“). Následne Poskytovateľ Zásielkovému partnerovi zašle do jeho Užívateľského účtu podrobné informácie o Reklamných prílohách, ich množstvách a termínoch ich dodania (ďalej len „Termín dodania„), čím dôjde k akceptácii Objednávky.

2. Poskytovateľ zašle do Užívateľského účtu Zásielkového partnera aj informáciu o lehote, v rámci ktorej je Zásielkový partner povinný dotknuté Reklamné prílohy zaslať (ďalej len „Lehota na zaslanie„). Táto Lehota na zaslanie je pre Zásielkového partnera záväzná.

3. Zásielkový partner nemá nárok na konkrétne Reklamné prílohy alebo na konkrétny počet Reklamných príloh a Poskytovateľ si vyhradzuje právo Objednávku Zásielkového partnera podľa vlastného uváženia odmietnuť alebo mu predložiť inú ponuku, ktorá nezodpovedá Objednávke. Zásielkový partner nie je povinný takúto pozmenenú alebo novú ponuku prijať.

IV. Dodanie Reklamných príloh; prechod vlastníctva k Reklamným prílohám

1. Poskytovateľ dodá dohodnuté Reklamné prílohy bezodplatne na dojednanú dodaciu adresu Zásielkového partnera.

2. Pokiaľ bol dojednaný Termín dodania (pozri čl. III bod 1 týchto VOP), Poskytovateľ Reklamné prílohy dodá najneskôr do tohto Termínu dodania. Ak Poskytovateľ nemôže z akýchkoľvek dôvodov dodržať Termín dodania (napr. preto, že Klient dodá Poskytovateľovi Reklamné prílohy oneskorene alebo s vadami alebo z dôvodov vyššej moci), môže Poskytovateľ určiť nový Termín dodania. V prípade oneskoreného dodania Reklamných príloh oproti Termínu dodania sa Lehota na zaslanie predlžuje o čas omeškania oproti Termínu dodania. Ak z dôvodu  takéhoto predĺženia Lehoty na zaslanie nie je Zásielkový partner schopný plniť záväzky podľa Zmluvy (napr. z dôvodu, že Zásielkový partner nemá v dotknutom období dostatok zásielok), Zmluvné strany sa dohodnú na dlhšej Lehote na zaslanie alebo znížia počet Reklamných príloh, ktoré sa majú zaslať, aby tak mohol Zásielkový partner v rámci Lehoty na zaslanie zaslať všetky Reklamné prílohy.

3. Poskytovateľ je povinný Reklamné prílohy dodané Klientmi pred ich ďalším zaslaním Zásielkovému partnerovi preskúmať z hľadiska prítomnosti vád.

4. Pokiaľ Poskytovateľ neobdrží Reklamné prílohy od Klientov v dojednanej lehote alebo ich dostane v nižšom počte alebo s vadami, môže Objednávku Zásielkového partnera týkajúcu sa týchto Reklamných príloh celkom alebo čiastočne zrušiť. Poskytovateľ je povinný Zásielkového partnera bez zbytočného odkladu informovať prostredníctvom e-mailu o celom, alebo čiastočnom zrušení Objednávky pre niektorý dôvod uvedený v predchádzajúcej vete. Zrušenie Objednávky je účinné momentom jeho doručenia Zásielkovému partnerovi. Z titulu zrušenia Objednávky nevzniká Zásielkovému partnerovi nárok na odmenu podľa čl. VI. týchto VOP.

5. Zásielkový partner nenadobúda k Reklamným prílohám vlastnícke právo. Vlastnícke právo k Reklamným prílohám zostáva Klientovi a prechádza z Klienta na koncového zákazníka až momentom dodania Reklamných príloh koncovému zákazníkovi Zásielkového partnera. Zásielkový partner je povinný dodať Reklamné prílohy jeho koncovým zákazníkom, umožniť im s nimi voľne disponovať. Vlastnícke právo k Reklamným prílohám prechádza na koncových zákazníkov, a to okamihom ich dodania.

V. Povinnosti Zásielkového partnera

1. Zásielkový partner je povinný po dodaní Reklamných príloh bezodkladne skontrolovať, či tieto Reklamné prílohy nevykazujú zjavné vady (napr. poškodenia pri preprave, dodanie menšieho množstva, dodanie nesprávnych Reklamných príloh, zjavné chyby tlače a pod.). Zistené vady oznámi Zásielkový partner prostredníctvom elektronickej pošty / Webovej stránky BALÍK PLUS bezodkladne Poskytovateľovi. Vyššie uvedené platí aj v prípade, ak Zásielkový partner zistí vady neskôr. Zásielkový partner nie je oprávnený zasielať svojim zákazníkom vadné Reklamné prílohy. S vadnými alebo v nadmernom počte dodanými Reklamnými prílohami bude postupovať podľa pokynov Poskytovateľa (napr. vadné Reklamné prílohy zašle na náklady Poskytovateľa späť alebo ich zničí). Zásielkovému partnerovi nevznikne nárok na odmenu podľa čl. VI. týchto VOP z vadných Reklamných príloh, ktoré boli zaslané koncovým zákazníkom v rozpore s predchádzajúcim ustanovením.

2. Zásielkový partner bude s poskytnutými Reklamnými prílohami zaobchádzať s náležitou odbornou starostlivosťou, predovšetkým pri uschovávaní, balení a zasielaní, prinajmenšom však s takou starostlivosťou, ktorú zvykne uplatňovať pri nakladaní s vlastným tovarom. Najmä je Zásielkový partner povinný vkladať Reklamné prílohy k zásielkam nepoškodené, nepokrčené a neposkladané. Výnimočne je oprávnený tlačené Reklamné prílohy zložiť, a to len v nevyhnutnom rozsahu, ak by sa inak k zásielke alebo do balíku nezmestili. Zásielkový partner zodpovedá Poskytovateľovi za škodu vzniknutú na prevzatých Reklamných prílohách až do okamihu ich doručenia spolu zo zásielkou koncovému zákazníkovi.

3. Zásielkový partner pripojí a/alebo zabalí Reklamné prílohy v dojednanom počte k dojednanému počtu zásielok tovaru pre svojich koncových zákazníkov a spolu s týmito ich zašle alebo dodá. Ku každej zásielke tovaru sa pripájajú len tie Reklamné prílohy, ktoré určí Poskytovateľ. Ak nie je dohodnuté inak, k jednej zásielke sa pripájajú vždy maximálne štyri Reklamné prílohy. Po rozposlaní všetkých dodaných Reklamných príloh je Zásielkový partner povinný o tejto skutočnosti bezodkladne informovať Poskytovateľa a to prostredníctvom Webovej stránky BALÍK PLUS. Zásielkový partner je povinný vkladať Reklamné prílohy k zásielkam nepoškodené, nepokrčené a nezložené. Len výnimočne je Zásielkový partner oprávnený Reklamné prílohy preložiť, a to len v tých prípadoch, pokiaľ by sa takéto Reklamné prílohy inak k zásielke, alebo do balíku nevošli.

4. Zásielkový partner nesmie zasielať Reklamné prílohy spolu s tovarom, ktorého predaj formou zásielkového predaja je zakázaný, prípadne takýto predaj  porušuje práva tretích osôb alebo je v rozpore s dobrými mravmi.

5. Zásielkový partner je povinný minimálne raz za dva týždne vo svojom Užívateľskom účte na Webovej stránke BALÍK PLUS pravdivo a úplne zadať počet a druh zaslaných Reklamných príloh. Po úplnom rozposlaní dodaných Reklamných príloh na základe Objednávky upovedomí Zásielkový partner bezodkladne o tejto skutočnosti Poskytovateľa prostredníctvom Webovej stránky BALÍK PLUS. V prípade, ak Zásielkový partner nesplní uvedené povinnosti ani do 2 mesiacov od uplynutia Lehoty na zaslanie podľa čl. III bodu 2 VOP, nárok na odmenu za zaslanie Reklamných príloh, ktoré riadne a včas neuviedol vo svojom Užívateľskom účte, mu zaniká.

6. V prípade, ak sa Poskytovateľ a Zásielkový partner vopred nedohodnú inak, zaväzuje sa Zásielkový partner ku každej jednotlivej zásielke tovaru pre každého jednotlivého koncového zákazníka pripojiť iba Reklamné prílohy dodané Poskytovateľom a nepripojiť k zásielke žiadne Reklamné prílohy tretích osôb. Bez ohľadu na to, aby tým boli dotknuté predchádzajúce ustanovenia je však Zásielkový partner oprávnený pripojiť ku konkrétnej zásielke tovaru pre konkrétneho koncového zákazníka vlastný reklamný materiál, propagujúci výlučne tovary a služby, ktoré distribuuje resp. ponúka sám Zásielkový partner.

7. Na výzvu Poskytovateľa je Zásielkový partner povinný bezodkladne predložiť príslušné doklady, ktoré preukazujú, že Zásielkový partner skutočne zaslal ohlásený počet Reklamných príloh s ohláseným počtom zásielok tovaru (napr. potvrdenia o doručení alebo podklady k vyúčtovaniu s príslušnou kuriérnou, alebo poštovou spoločnosťou). Poskytovateľ sa zaväzuje, že tieto podklady nezverejní tretím osobám. Zmluvné strany sú vždy povinné dodržiavať príslušné ustanovenia zákona na ochranu osobných údajov.

8. O všetkých štatistikách a údajoch týkajúcich sa Zásielkového partnera sa môže Zásielkový partner informovať vo svojom Užívateľskom účte na Webovej stránke BALÍK PLUS.

9. Po dobu trvania Zmluvy sa Zásielkový partner zaväzuje nezúčastňovať sa v projekte rovnakej alebo obdobnej Zásielkovej sieti prevádzkovanej tretími osobami, ktoré poskytujú obdobné alebo rovnaké služby ako Poskytovateľ podľa týchto VOP.

VI. Odmena, platobné podmienky

1. Zásielkový partner má za každú Reklamnú prílohu zaslanú v súlade s Objednávkou a týmito VOP nárok na odmenu. Zásielkovému partnerovi sa v osobnom Užívateľskom účte na Webovej stránke BALÍK PLUS pri každej Ponuke zobrazí ponúkaná odmena za zaslanie príslušného počtu Reklamných príloh. K uzatvoreniu dohody o odmene dochádza akceptáciou Objednávky Poskytovateľom v zmysle článku III. bodu 1 týchto VOP, pokiaľ sa Zmluvné strany v príslušnej jednotlivej Zmluve nedohodnú na inej odmene. Odmena sa vypláca kumulatívne za každú Reklamnú prílohu (aj v prípade zaslania viacerých Reklamných príloh v jednej balíkovej zásielke), pokiaľ je takého zaslanie v súlade so Zmluvou a týmito VOP. Výška odmeny sa určuje výhradne na základe údajov Poskytovateľa, žiadne iné spôsoby merania či výpočtu výšky odmeny nie sú prípustné.

2. Pokiaľ nie je v konkrétnom prípade výslovne dohodnuté inak, rozumejú sa všetky sumy odmeny uvedené na Webovej stránke BALÍK PLUS a v Ponukách Poskytovateľa ako sumy bez dane z pridanej hodnoty (ďalej len „DPH“). DPH v príslušnej zákonom stanovenej výške sa pripočíta k odmene, pokiaľ v zmysle príslušných ustanovení zákona vzniká povinnosť na jej zaplatenie.

3. Vyúčtovanie výkonov realizovaných Zásielkovým partnerom v rámci kalendárneho mesiaca vykoná Poskytovateľ vždy do 15-teho dňa kalendárneho mesiaca nasledujúceho po kalendárnom mesiaci, za ktorý sa vykonáva vyúčtovanie. Vyúčtovanie bude mať náležitosti daňového dokladu podľa zákona č. 222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov. V uvedenej lehote prostredníctvom Užívateľského účtu Zásielkového partnera na Webovej stránke BALÍK PLUS zobrazí Poskytovateľ výšku odmeny, na ktorú za predchádzajúci kalendárny mesiac vznikol Zásielkovému partnerovi nárok, tento údaj Poskytovateľ tiež zašle Zásielkovému partnerovi prostredníctvom e-mailu. Pokiaľ ďalej nie je uvedené inak, nárok na vyúčtovanie odmeny vzniká Zásielkovému partnerovi až vtedy, keď výška odmeny dosiahne kumulatívne aspoň sumu 100,- € (slovom Jedno sto euro) bez DPH (ďalej len „Minimálna vyplácaná suma“). Pokiaľ Poskytovateľ neurčí inak, je Minimálna vyplácaná suma za mesiac december kalendárneho roka 50,- € (slovom Päťdesiat euro) bez DPH. Pokiaľ výška odmeny Zásielkového partnera v priebehu jedného kalendárneho mesiaca nedosiahne Minimálnu vyplácanú sumu, prenesie sa suma z tohto kalendárneho mesiaca do nasledujúceho kalendárneho mesiaca, až kým výška tejto sumy nedosiahne stanovenú Minimálnu vyplácanú sumu. Zásielkový partner nemá nárok na vyplácanie úrokov zo sumy odmeny na jeho užívateľskom účte, ktorá ešte nebola vyplatená, pretože nenastala jej splatnosť podľa predchádzajúceho ustanovenia.

4. Po obdržaní vyúčtovania je Zásielkový partner povinný do 15 dní od vyúčtovania vystaviť faktúru na príslušnú čiastku a jej elektronickú formu (ako PDF súbor) vložiť do jeho Užívateľského účtu na Webovej stránke BALÍK PLUS k príslušnému vyúčtovaniu. Splatnosť faktúry bude 14 dní odo dňa jej vystavenia, resp. vloženia na Webovej stránke BALÍK PLUS. V prípade technických problémov s vložením je Zásielkový partner povinný faktúru zaslať na e-mailovú adresu info@balikplus.sk, alebo na inú adresu určenú Poskytovateľom. V prípade, ak Zásielkový partner faktúru v lehote 45 dní od vyúčtovania nevystaví a nevloží ju do jeho Užívateľského účtu, nárok na odmenu mu nevzniká. V prípade, ak Zásielkový partner uvedie na faktúru účet v zahraničnej banke mimo územia Slovenskej republiky tak, že pre úhradu faktúry musí Poskytovateľ zrealizovať platobný príkaz pre cezhraničný prevod v mene EUR alebo v cudzej mene do banky príjemcu (Zásielkového partnera) so sídlom v zahraničí, znáša všetky poplatky s tým spojené Zásielkový partner. Poskytovateľ je oprávnený príslušnú sumu poplatkov za cezhraničný prevod odpočítať od uhrádzanej sumy, s čím Zásielkový partner súhlasí.

5. Zásielkový partner je zároveň povinný zadať variabilný symbol svojej vystavenej faktúry do jeho Užívateľského účtu na Webovej stránke BALÍK PLUS k danému vyúčtovaniu. Týmto postupom Zásielkový partner potvrdí správnosť vyúčtovania odmeny a vyjadrí s obsahom vyúčtovania súhlas.

6. Po obdržani vyúčtovania môže Zásielkový partner do 5 pracovných dní vzniesť námietku proti výške odmeny uvedenej vo vyúčtovaní. Poskytovateľ námietku Zásielkového partnera prešetrí a do 30 dní zašle Zásielkovému partnerovi svoje vyjadrenie. Pokiaľ Poskytovateľ námietku Zásielkového partnera uzná za oprávnenú, vyrovná čiastku uznaného rozdielu v nasledujúcom vyúčtovaní. V prípade, že voči výške odmeny nevznesie Zásielkový partner námietku do 5 pracovných dní od obdržania vyúčtovania, nárok Zásielkového partnera na vznesenie námietky zaniká a Poskytovateľom vyúčtovaná výška odmeny sa považuje za konečnú.

7. Zásielkový partner je povinný udržiavať svoje účtovné / fakturačné údaje a bankové spojenie vo svojom Užívateľskom účte na Webovej stránke BALÍK PLUS vždy aktuálne. Zásielkový partner berie na vedomie, že vyúčtovanie vždy prebieha na základe údajov, ktoré sú uvedené v jeho Užívateľskom účte na Webovej stránke BALÍK PLUS k poslednému dňu daného kalendárneho mesiaca.

8. Odmena na ktorú vznikol Zásielkovému partnerovi nárok a ktorá bola vyúčtovaná podľa bodu 3 tohto článku, bude uhradená Poskytovateľom do 14 dní odo dňa, keď Zásielkový partner vložil PDF faktúru a doplnil variabilný symbol jeho faktúry do vyúčtovania v jeho Užívateľskom účte na Webovej stránke BALÍK PLUS. Platbu zrealizuje Poskytovateľ v eurách bezhotovostným prevodom na účet Zásielkového partnera uvedený v jeho Užívateľskom účte na Webovej stránke BALÍK PLUS, pokiaľ sa nejedná o prípad nedostatočnej výšky odmeny podľa bodu 1 tohto článku.

9. Poskytovateľ je oprávnený systém odmeňovania s účinnosťou do budúcnosti kedykoľvek zmeniť. Každá zmena nadobúda účinnosť dňom jej písomného oznámenia Zásielkovému partnerovi.

10. Poskytovateľ je oprávnený jednostranne započítať akékoľvek svoje peňažné nároky voči Zásielkovému partnerovi oproti povinnosti vyplatiť Zásielkovému partnerovi odmenu. Toto oprávnenie zahŕňa aj právo započítať vzájomné pohľadávky, ktoré nie sú ešte splatné resp. oprávnenie započítať splatnú pohľadávku voči nesplatnej a naopak.

VII. Zakázaná manipulácia

1. Zakázaná manipulácia je každý pokus Zásielkového partnera obísť systém a princíp odmeňovania a vyúčtovania Poskytovateľa podľa týchto VOP alebo Zmluvy, a to pomocou technických alebo iných opatrení (vrátane, nie však výlučne, zadania nesprávnych údajov ohľadne mesačného objemu zásielok, oznámenia nesprávneho stavu zaslaných Reklamných príloh, nezaslania alebo zničenia Reklamných príloh, pripojenia viacerých rovnakých Reklamných príloh k jednej zásielke, zaslanie poškodených Reklamných príloh, alebo neodôvodnene zložených, či preložených a pod.). Poskytovateľ bude bezodkladne Zásielkového partnera informovať o podozrení zo Zakázanej manipulácie. Pokiaľ Poskytovateľ so Zásielkovým partnerom v rámci primeranej lehoty vzájomne a bez pochybností neobjasnia toto podozrenie, považuje Poskytovateľ Zakázanú manipuláciu pre účely Zmluvy a týchto VOP za zistenú. V prípade zistenia Zakázanej manipulácie nevznikne, resp. zanikne už vzniknutý nárok na odmenu podľa čl. VI. týchto VOP.

2. Poskytovateľ je oprávnený kedykoľvek v priebehu trvania Zmluvy preveriť a kontrolovať, či zo strany Zásielkového partnera nedochádza k Zakázanej manipulácii, a to hlavne náhodnými kontrolnými nákupmi u Zásielkového partnera a požiadavkou na predloženie príslušných dokladov, ktoré dokazujú, že Zásielkový partner skutočne zaslal ohlásený počet Reklamných príloh s ohláseným počtom zásielok (bližšie čl. V. bod 7 týchto VOP). Zásielkový partner uzatvorením Zmluvy súhlasí s takýmto postupom Poskytovateľa pri preverovaní, či nedochádza k Zakázanej manipulácii.

3. Poskytovateľ je v prípade konkrétneho podozrenia zo Zakázanej manipulácie až do úplného objasnenia stavu veci v rámci primeranej lehoty oprávnený zablokovať Užívateľský účet Zásielkového partnera na Webovej stránke BALÍK PLUS a pozastaviť počas tejto doby dodávku dohodnutých Reklamných príloh ako aj výplatu dotknutých pohľadávok Zásielkového partnera. Vo zvyšku sa použijú ustanovenia čl. VIII. týchto VOP.

4. V prípade zistenia Zakázanej manipulácie je Poskytovateľ oprávnený ukončiť prístup k Užívateľskému účtu Zásielkového partnera na Webovej stránke BALÍK PLUS.

VIII. Trvanie Zmluvy a jej ukončenie

1. Zmluvný vzťah medzi Zásielkovým partnerom a Poskytovateľom uzatvorený podľa čl. II bodu 1 týchto VOP je uzatvorený na dobu neurčitú.

2. Okrem spôsobov ukončenia Zmluvy upravených v týchto VOP môže byť Zmluva ukončená tiež vzájomnou písomnou dohodou Zmluvných strán ako aj výpoveďou ktorejkoľvek Zmluvnej strany bez udania dôvodu v 2-mesačnej výpovednej dobe. Výpovedná doba začína plynúť prvým dňom mesiaca nasledujúceho po jej doručení druhej Zmluvnej strane.

3. Poskytovateľ je oprávnený od Zmluvy odstúpiť ako pri podstatnom porušení Zmluvy v zmysle §345 Obchodného zákonníka tiež v nasledovných prípadoch:
a. ak Zásielkový partner porušil ktorúkoľvek svoju povinnosť podľa čl. V. bodu 5, 6 alebo 7 týchto VOP;
b. ak Zásielkový partner uskutočnil akúkoľvek Zakázanú manipuláciu podľa čl. VII týchto VOP;
c. ak Zásielkový partner porušil povinnosť mlčanlivosti podľa čl. IX. týchto VOP.

IX. Mlčanlivosť

1. Zmluvné strany berú na vedomie, že v rámci plnenia Zmluvy môžu získať informácie druhej Zmluvnej strany, ktoré jedna Zmluvná strana („zverujúca strana“) sprístupní druhej Zmluvnej strane („prijímajúcej strane“), alebo o ktorých sa prijímajúca strana počas plnenia Zmluvy dozvie, najmä obchodné a trhové stratégie, informácie o cenách, predaji, zákaznícke údaje, marketingové plány, podmienky spolupráce, podmienky obstarávania a nákupu, ako aj iné finančné a obchodné údaje (ďalej len „Dôverné informácie„).

2. Zmluvné strany sa zaväzujú používať Dôverné informácie výlučne pre účely plnenia tejto Zmluvy, a to len v nevyhnutnom rozsahu tak, aby sa s nimi oboznámili len tí zástupcovia alebo pracovníci Zmluvných strán, ktorých oboznámenie s Dôvernými informáciami je nevyhnutné pre riadne plnenie Zmluvy.

3. Prijímajúca strana je povinná vynaložiť na ochranu Dôverných informácií zverujúcej strany aspoň takú úroveň odbornej starostlivosti, ako vynakladá na ochranu vlastných Dôverných informácií. Táto povinnosť zahŕňa za každých okolností najmä prijatie primeraných opatrení na ochranu Dôverných informácií proti neoprávnenému prezradeniu, kopírovaniu alebo použitiu.

4. Záväzok mlčanlivosti sa nevzťahuje na (i) Dôverné informácie, ktoré sú v čase poskytnutia verejne známe čo vie prijímajúca strana hodnoverným spôsobom preukázať, (ii) Dôverné informácie, ktoré sa po poskytnutí stanú verejne známymi, a k takémuto zverejneniu nedošlo porušením záväzku mlčanlivosti podľa Zmluvy alebo zákona, (iii) Dôverné informácie, ktoré prijímajúca strana už vlastnila v čase poskytnutia a to bez záväzku mlčanlivosti k takýmto Dôverným informáciám, pričom tieto neboli prijímajúcou stranou získané protiprávne, (iv) Dôverné informácie, ktoré nezávisle vyvinula prijímajúca strana bez využitia takýchto Dôverných informácií zverujúcej strany a prijímajúca strana vie túto skutočnosť hodnoverným spôsobom preukázať alebo (v) v prípade ak prijímajúca strana musí sprístupniť Dôverné informácie na základe zákona alebo rozhodnutia orgánu verejnej správy.

5. Povinnosť mlčanlivosti podľa tohto článku IX. pretrváva počas doby platnosti zmluvy ako aj tri roky po jej skončení.

X. Záverečné ustanovenia

1. Tieto VOP nadobúdajú účinnosť dňa 01.02.2019. Všetky zmluvné vzťahy uzatvorené medzi Zásielkovým partnerom a Poskytovateľom odo dňa účinnosti VOP sa riadia VOP, pokiaľ v nich nie je uvedené inak.

2. Na riešenie sporov medzi Poskytovateľom a Zásielkovým partnerom, majúcich pôvod v zmluvnom vzťahu upravenom týmito VOP, ako aj súvisiacich nárokov na náhradu škody z tohto zmluvného vzťahu, sú výlučne príslušné súdy Slovenskej republiky. Záväzkové vzťahy dohodnuté v týchto VOP sa spravujú právnym poriadkom Slovenskej republiky, najmä príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka.

3. Pokiaľ tieto VOP vyžadujú písomné doručenie, považuje sa za písomnú formu aj akákoľvek správa zaslaná druhej Zmluvnej strane prostredníctvom elektronickej pošty na e-mailovú adresu druhej Zmluvnej strany. Uvedené neplatí v prípade ukončenia zmluvného vzťahu, keď je potrebné prejav vôle ukončiť Zmluvu doručiť druhej Zmluvnej strane v písomnej forme poštovou prepravou doporučeným listom.

4. Práva a povinnosti zo Zmluvy nie je Zásielkový partner oprávnený postúpiť na tretiu osobu bez predchádzajúceho písomného súhlasu Poskytovateľa.

5. Zásielkový partner potvrdzuje, že pred prihlásením sa do Zásielkovej siete Poskytovateľa podľa čl. II. bodu 1. týchto VOP sa na Webovej stránke BALÍK PLUS oboznámil s týmito VOP, ich obsahu porozumel v celom rozsahu a bez výhrad s nimi súhlasí a zaväzuje sa ich dodržiavať. Zásielkový partner zároveň súhlasí s použitím práva Slovenskej republiky, podľa ktorého sa budú riadiť, vykladať a uplatňovať príslušné práva, povinnosti a záväzky Zmluvných strán upravené v týchto VOP alebo vzťahujúce sa na predmet týchto VOP.

6. Poskytovateľ je oprávnený meniť a dopĺňať VOP (pričom zmenou sa rozumie aj čiastočné alebo úplné nahradenie VOP novými alebo osobitnými obchodnými podmienkami). Každá zmena VOP nadobúda účinnosť dňom jej zverejnenia na Webovej stránke BALÍK PLUS. Existujúce zmluvné vzťahy sa riadia novými VOP odo dňa písomného oznámenia zmeny Zásielkovému partnerovi.

7. Tieto VOP sa vyhotovujú v slovenskom jazyku. Text týchto VOP v inom ako slovenskom jazyku má len informatívnu povahu a nepredstavuje záväznú časť VOP.

V Bratislave 01.02.2019

 

BALÍK PLUS s.r.o.
Henrich Lauko, konateľ